من فکر میکنم شاخصه های یک روانشناس خوب اینه که خودشو بروز نگهداره، شما با کتاب خوندن زیاد و فیلم دیدن و حتی معرفی کردنشون و درگیر شدن با مسائل روز اجتماع این بروز بودنه رو دارین… و اینکه احساس گناه و احساس شرم و خط قرمز های خودتونو نمیارید تو اتاق درمان برای منه مراجعه کننده چیزایی که من خیلی تجربشونو داشتم تو مراجعه به روانشناسه داخل ایران و این یک فاجعه اس برای یک درمانگر.