يكي از تجربه هاي تاثير گذاري كه با شما داشتم گروه درماني بود يادم مياد تاكيد كردم كه من قرار نيست صحبت كنم. فقط ميام که ياد بگيرم .اما جو ،شما طوري هدايت مي كرديد كه حتي ساكت ترين فرد گروه هم صحبت كرد ، ما همه اين تجربه ها رو مديون سواد و تجربه شما تو كار درمان هستيم. آنقدر بهمون خوش گذشت که دوره بعد هم همگی ثبت نام کردیم 🙏